Zmiany w maturze od roku 2016

W technikum w roku 2015  przeprowadzono ostatnią sesję egzaminu maturalnego, w której podstawę do przeprowadzenia egzaminu dla absolwentów technikum stanowiły standardy wymagania egzaminacyjne.

Od roku 2016 w technikum  zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Tej zmianie zakresu wiadomości
i umiejętności sprawdzanych na egzaminie będą towarzyszyły zmiany formalne.

Najważniejsze z nich to:

 1. zmiana formuły części ustnej egzaminu z języka polskiego – prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym.
 2. egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej będzie można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 3. obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jako dodatkowy warunek zdania egzaminu maturalnego.

Pozostałe warunki pozostają niezmienione. Podobnie jak obecnie konieczne będzie uzyskanie minimum 30% punktów z każdego z pięciu obowiązkowych egzaminów: dwóch w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz trzech w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny – wszystkie na poziomie podstawowym).

Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach:

 • podobnie jak dotychczas – jako procent uzyskanych punktów oraz
 • jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa.

Matura w technikum w roku 2016 – film informacyjny


Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego


Język polski ustny – Egzamin z wykorzystaniem komputera

Informacje dodatkowe

 1. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015
 2. Więcej o zmianach
 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 4. Materiały dla uczniów i nauczycieli (np. przykładowe zestawy zadań)
 5. Zbiór zadań do części ustnej z języka polskiego- materiały CKE
 6. Zbiór zadań z matematyki – materiały CKE
 7. Materiały pomocnicze zamieszczone na stronie CKE
This entry was posted in matura, Uncategorized. Bookmark the permalink.