Zaliczenie praktyki zawodowej

Przypominamy uczniom klas drugich, że Dzienniczki Praktyk powinny być oddane p. Jackowi Pawelcowi najpóźniej do 8 kwietnia 2014 r.

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest:

  • ocena z praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinia o uczniu wystawiona przez opiekuna praktyki ze strony firmy, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.
  • odnotowane w Dzienniczku Praktyki tematy zadań zawodowych realizowanych każdego dnia (dobrze widziane notatki ucznia, schematy, projekty);
  • sprawozdanie z przebiegu praktyki napisane przez ucznia i zamieszczone w Dzienniczku Praktyk.

Ocena z praktyki zawodowej wpisywana jest na świadectwie i wliczana do średniej ocen. Niezaliczenie praktyki zawodowej skutkuje oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego i koniecznością powtarzania klasy.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.