Składanie oryginałów dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Poligraficznych poprzez złożenie kwestionariusza przyjęcia do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

Kwestionariusz do pobrania [tutaj]

Kwestionariusz wraz z załącznikami kandydaci mogą składać w szkole w terminach:
• 4 lipca 2014 r. w godz. 9.00 – 16.00
• 7 lipca 2014 r. w godz. 8.00 – 15.00

Skierowanie na badania lekarskie kandydat otrzyma po złożeniu kompletu dokumentów.

W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Listy osób przyjętych szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi 8 lipca o godz.16.00