Badania lekarskie

Kandydat do technikum lub szkoły branżowej musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole.

Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

Skierowania na badania będą wydawane po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych w dniu
5 lipca.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji skierowania będą wydawane do 7 lipca do godz. 16:00.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa
i wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 14 lipca do godz. 12:00.

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy.

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Poniżej wykaz przychodni, które mają kontrakty na badania z zakresu medycyny pracy uczniów i kandydatów do szkół w 2017 r. z powiatu warszawskiego.

Wykaz placówek medycznych do pobrania [tutaj]

UWAGA!Aktualizacja informacji o zaświadczeniach lekarskich  link do strony MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY. Osoby, których termin badań lekarskich wykracza poza 14 lipca, zobowiązane są do złożenia w szkole oryginałów dokumentów wraz z oświadczeniem podającym datę wykonania badań. Oświadczenie musi zostać złożone do 14 lipca do godz. 12:00.