Technik organizacji reklamy

REKLAMA I MARKETING SĄ WSZĘDZIE

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik organizacji reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych. Potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe. Projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.
Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika organizacji reklamy
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  • AU.29 “Sprzedaż produktów i usług reklamowych”
  • AU.30  “Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej”
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w:

 • pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:
  • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta)
  • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager)
  • pracownik działu kreatywnego
  • autor tekstów i sloganów (copywriter)
  • projektant grafiki (art designer)
  • pracownik działu produkcyjnego
  • pracownik działu planowania publikacji
  • pracownik działu badań rynkowych
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:
  • specjalista do spraw marketingu
  • specjalista do spraw reklamy
  • specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations)
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:
  • pracownik biura reklamy
  • akwizytor

PREDYSPOZYCJE
Technika organizacji reklamy powinna charakteryzować:

 • umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy
 • wyobraźnia twórcza
 • wrażliwość estetyczna
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie
 • samodzielność
 • cierpliwość
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe
 • uzdolnienia plastyczne i językowe

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika organizacji reklamy, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.