Technik procesów introligatorskich

BOOKBINDING, CZYLI INTROLIGATORSTWO

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik procesów introligatorskich to osoba, która przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, kartony, papier, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne urządzenia i linie potokowe. Analizuje i kontroluje proces technologiczny i gotową produkcję poligraficzną.
Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika procesów introligatorskich
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  • A.14 “Realizacja procesów introligatorskich”
  • A.40 “Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej”
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich może podejmować pracę w:

 • w drukarniach
 • firmach introligatorskich
 • biurze obsługi klienta
 • jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą

PREDYSPOZYCJE
Technik procesów introligatorskich powinien charakteryzować się:

 • dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych
 • dobrym wzrokiem i słuchem
 • spostrzegawczością i opanowaniem
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością
 • koncentracją i podzielnością uwagi, szybkością orientacji
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji
 • zamiłowaniem do książek
 • wyobraźnią artystyczną

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów introligatorskich, a zdany egzamin maturalny daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Absolwent technikum w zawodzie technik procesów introligatorskich może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów drukowania po potwierdzeniu kwalifikacji
A.15 “Realizacja procesów drukowania z form drukowych”.