Pomoc socjalna

Pomocą socjalną w szkole zajmuje się pedagog p. Tamara Lang.
Kontakt bezpośrednio w szkole lub mailowo: pedagog@zspoligraf.pl

Stypendium i zasiłek szkolny

Drodzy Rodzice i Uczniowie, informujemy, że do 15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowo, uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym, mogą ubiegać się
o zasiłek szkolny.

Więcej szczegółów [tutaj]

“Wyprawka szkolna” w 2017 r.

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem
nr 1442/2017 Prezydenta m.st. Warszawy
z 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. należy składać
w szkołach w terminie do 11 września br.

Więcej szczegółów [tutaj]

Wyprawka szkolna 2017/2018

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

W zakresie zakupu podręczników – uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018

W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w szkole w terminie do 11 września 2017 r.

Pliki do pobrania

Więcej informacji o pomocy socjalnej  w roku 2017/2018 u pedagoga szkolnego p. Tamary Lang lub na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

Posiłek dla ucznia

Uwaga Drogi Uczniu!!!

Jeżeli pochodzisz z rodziny, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, to możesz skorzystać z pomocy socjalnej w postaci dożywiania w szkole.
Stypendium takie może zostać przyznane
w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków Pomocy Społecznej.

Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej powinno być zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów. Dopiero, gdy nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach środków OPS dyrektor szkoły może przyznać stypendium “Posiłek dla ucznia” na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów.

  1. Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów “Posiłek dla ucznia”
  2. Wniosek w sprawie przyznania stypendium “Posiłek dla ucznia”