Praktyki zawodowe

Uwaga Praktyki Zawodowe

16 stycznia 2017 r. uczniowie klas trzecich rozpoczynają praktyki zawodowe.
Po zakończonych praktykach uczniowie powinni oddać wypełniony dzienniczek do nauczyciela:

 • klasy 3td, 3tr1, 3tr2 – do 31 stycznia 2017 r.
 • klasy 3tc1, 3tc2 – do 7 lutego 2017 r.

Warunkiem klasyfikowania z praktyk zawodowych jest 100% frekwencja, co oznacza obecność ucznia
w zakładzie każdego dnia w wymiarze godzin określonym w umowie.
Uczniowie zobowiązani są do informowania kierownika szkolenia praktycznego o każdej nieobecności na praktykach najpóźniej w dniu nieobecności (kierownik@zspoligraf.pl)
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej tryb klasyfikacji ucznia będzie rozpatrywany indywidualnie.
Ocena z praktyk zawodowych będzie średnią ważoną uwzględniającą ocenę przedstawiciela zakładu pracy i ocenę za dzienniczek praktyk.

Uwaga Klasy Drugie – PRAKTYKI

Przypominamy, że 29 lutego 2016 r. uczniowie klas drugich rozpoczynają praktyki zawodowe.

Po zakończonych praktykach uczniowie powinni oddać wypełniony dzienniczek
do nauczyciela:

 • klasy 2td, 2tr1, 2tr2 – do 18 marca 2016 r.
 • klasy 2tc1, 2tc2 – do 31 marca 2016 r.

Warunkiem klasyfikowania z praktyk zawodowych jest 100% frekwencja, co oznacza obecność ucznia w zakładzie każdego dnia w wymiarze godzin określonym w umowie.

Uczniowie zobowiązani są do informowania kierownika szkolenia praktycznego o każdej nieobecności na praktykach najpóźniej
w dniu nieobecności.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej tryb klasyfikacji ucznia będzie rozpatrywany indywidualnie.
Ocena z praktyk zawodowych będzie średnią ważoną uwzględniającą ocenę przedstawiciela zakładu pracy i ocenę za dzienniczek praktyk.

Kierownik szkolenia praktycznego

Uwaga Uczniowie Klas Trzecich !!!

Przypominamy, że 11 stycznia 2016 r. uczniowie klas trzecich rozpoczynają praktyki zawodowe.
Po zakończonych praktykach uczniowie powinni oddać wypełniony dzienniczek
do nauczyciela:

klasy: 3td, 3tr1, 3tr2 – do
27 stycznia 2016 r.

klasy: 3tc1, 3tc2, 3tc3 – do
17 lutego 2016 r.

Warunkiem klasyfikowania z praktyk zawodowych jest 100% frekwencja, co oznacza obecność ucznia w zakładzie każdego dnia w wymiarze godzin określonym w umowie.
Uczniowie zobowiązani są do informowania kierownika szkolenia praktycznego o każdej nieobecności na praktykach najpóźniej w dniu nieobecności.
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej tryb klasyfikacji ucznia będzie rozpatrywany indywidualnie.
Ocena z praktyk zawodowych będzie średnią ważoną uwzględniającą ocenę przedstawiciela zakładu pracy i ocenę za dzienniczek praktyk.

Kierownik szkolenia praktycznego
Pani Małgorzata Pedrycz

Ogólne Zasady Organizacji Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Poligraficznych

Wymiar praktyk:

 • w zawodach: technik organizacji reklamy, technik procesów drukowania
  (160 godzin w cyklu nauczania):

  1. dwa tygodnie w klasie drugiej (80 godzin)
  2. dwa tygodnie w klasie trzeciej (80 godzin)
 • w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych
  (240 godzin w cyklu nauczania):

  1. trzy tygodnie w klasie drugiej (120 godzin)
  2. trzy tygodnie w klasie trzeciej  (120 godzin)

Organizacja praktyk:

 • Uczniowie, którzy chcą odbywać praktyki w zaproponowanych przez siebie firmach zgłaszają się do Kierownika Szkolenia Praktycznego po program praktyk
  i umowę przedwstępną.
 • Podpisaną umowę przedwstępną wraz z programem praktyk należy dostarczyć
  do Kierownika Szkolenia Praktycznego do dnia określonego w harmonogramie praktyk.
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego przygotowuje dla ucznia propozycję Umowy do zaakceptowania przez firmę. Szkoła zatwierdza program praktyki (jeżeli firma wniosła poprawki) i po zaakceptowaniu Umowy przez firmę, zostaje ona podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez firmę i Dyrektora Szkoły.
 • Umowę, program praktyki zawodowej oraz kryteria oceniania praktyki zawodowej uczeń dostarcza do firmy i umawia się na pierwszy dzień praktyki zawodowej.
 • Uczniowie, którzy nie przedstawią swoich propozycji firm, otrzymają
  ze szkoły propozycję firmy oraz niezbędne dokumenty. Dokumenty te zawożą
  do firmy, a następnie podpisane przez firmę dostarczają do szkoły.
 • Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy uczeń musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i ubezpieczenie NNW.

Zaliczenie praktyk:

 • Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest Dzienniczek Praktyk.
 • Ocena z praktyki zawodowej wystawiana jest zgodnie z kryteriami będącymi załącznikiem do umowy o praktykę zawodową. Uwzględnia m.in.:
  1. 100% frekwencję (8-godzinny dzień pracy) – potwierdzoną
   w Dzienniczku Praktyki przez opiekuna praktyk ze strony firmy;
  2. ocenę opiekuna praktyk ze strony firmy w kolejnych tygodniach, ocenę końcową
   i opinię końcową opiekuna;
  3. odnotowane w Dzienniczku Praktyki tematy zadań zawodowych realizowanych każdego dnia (notatki ucznia, schematy, projekty);
  4. dokumentację zrealizowanych praktyk: portfolio lub sprawozdanie
   z przebiegu praktyki napisane przez ucznia i zamieszczone w Dzienniczku Praktyk.

W wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej
(np. choroba ucznia) możliwa jest realizacja praktyki lub odpracowanie nieobecnych dni praktyki zawodowej w czasie wakacji,
w porozumieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego i zakładem pracy.
W takim przypadku decyzją Rady Pedagogicznej uczeń ma przesuniętą klasyfikację roczną na ostatni tydzień sierpnia.

Ocena z praktyki zawodowej wpisywana jest na świadectwie
i wliczana do średniej ocen. Niezaliczenie praktyki zawodowej skutkuje oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego
i koniecznością powtarzania klasy.

Podstawa prawna:
Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Poligraficznych realizowane są na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 nr 244 poz. 1626)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).