Matura

DRODZY MATURZYŚCI

SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do 30 września 2020 r.
należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Wzór dokumentu znajduje się [tutaj]

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły
lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją (okazujemy oryginał, składamy kopię).

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają
przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni:

 • dołączyć świadectwo ukończenia szkoły (okazujemy oryginał, składamy kopię)
 • zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z aneksem.

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Przypominamy, że 8 września 2020r. odbędą się egzaminy maturalne w sesji poprawkowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 14.00.

Zdający powinni przyjść do szkoły na godz. 13.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (zdjęcie, PESEL), czarnym długopisem i przyborami (matematyka: linijka i cyrkiel).

Wchodząc do szkoły, należy pamiętać  o dezynfekcji rąk i założeniu maseczki.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił
do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna –
8 września 2020 r. (wtorek), godz. 9:00.

Absolwent w terminie
w dniach 12 – 14 sierpnia składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
(załącznik 7_1905), zgodnie
z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać
do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12)
w godz. 9.00 – 14.00.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone
na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie nie później niż do
28 sierpnia 2020 r.

Wyniki tegorocznej matury i świadectwa maturlne

Dziś, tj. 11 sierpnia, na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE), pomiędzy godziną 8 a 10 pojawią się wyniki tegorocznych matur.
Do zalogowania się na stronie OKE potrzebny będzie login i hasło oraz numer pesel.
Odbiór świadectw maturalnych przez absolwentów w szkole przewidziany jest dniu 11 sierpnia (wtorek) w godz. 12.00 – 15.30.

Powstańcy Warszawscy dla tegorocznych maturzystów

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny

Ważne informacje dla MATURZYSTÓW

Drodzy Maturzyści,
prosimy o zapoznanie z informacjami dotyczącymi tegorocznej matury poniżej:

Harmonogram maturalny

SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do końca września 2019 r. należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją (okazujemy oryginał, składamy kopię).

Deklaracja do pobrania [tutaj]

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają
przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni:

 • dołączyć
  świadectwo ukończenia szkoły (okazujemy oryginał, składamy kopię)
 • zastosować
  się do zasad opłaty za egzamin w Informacji
  o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku
  szkolnym 2019/2020 wraz z aneksem
  .

Salon Maturzystów

SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do końca września 2018 r. należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Deklaracja do pobrania [tutaj]

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem.

Warszawski Salon Maturzystów

Salon Maturzystów Perspektywy 2017 to miejsce gdzie matura “spotyka” się ze studiami. Podczas Salonu maturzyści mogą uzyskać komplet informacji na temat matury od ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, jak również na temat wymagań rekrutacyjnych bezpośrednio od uczelni z całej Polski – co pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.

W dniach 7 i 8 września 2017 r. maturzyści z naszej szkoły pod opieka Pani B. Podgajnej i T. Sygary mieli szansę zapoznać się z ofertą prezentowaną podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2017.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji [tutaj]

Wyniki egzaminu maturalnego

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 30 czerwca od godz. 10.00

W pozostałe dni świadectwa wydawane będą w sekretariacie uczniowskim w dni powszednie w godz. 7.30-15.30

Matura 2017 – wyniki online

Informujemy, że są już do odbioru loginy i hasła do systemu, który pokaże Wasze wyniki z egzaminu maturalnego.

Wyniki matur 2017 będą dostępne w sieci dokładnie 30 czerwca. Na stronie OKE powinny pojawić się tuż po północy.

Aby zalogować się w systemie i zobaczyć swoje wyniki, należy na stronie Okręgowej Komisji Edukacyjnej (http://www.oke.waw.pl/)  w panelu logowania wpisać login oraz hasło, które otrzymacie w szkole.

Zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego pokój nr 12

Bibliografia do matury ustnej z języka polskiego “stara formuła”

Przypominamy, że absolwenci technikum z lat 2005/2006–2014/2015 przekazują do szkoły (do wicedyrektora pokój nr 12) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu,
do 6 kwietnia 2017 r.

Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z wicedyrektorem sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

Więcej informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2016/2017 znajdziesz [tutaj]

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Dnia 04 października 2016 r.,
grupa młodzieży klas czwartych technikum,
pod opieką Pana Konrada Śmiecha
i Pani Beaty Kołuckiej,
udała się na “Pielgrzymkę Maturzystów”
do Częstochowy.

W programie pielgrzymki na Jasną Górę było między innymi:

 • I spotkanie w sali ojca Kordeckiego połączone z wykładem
  księdza Piotra Pawlukiewicza
 • Uroczysta Msza Święta z udziałem maturzystów
 • Zwiedzanie Klasztoru Jasnogórskiego

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć [tutaj]

Maturzyści i Absolwenci – deklaracje maturalne

Przypominamy uczniom klas czwartych technikum oraz absolwentom lat ubiegłych o zbliżającym się terminie składania wstępnych deklaracji maturalnych, który mija 30 września 2016 roku.
Deklaracje składamy w pokoju nr 12
u
 Pani wicedyrektor Władysławy Łysek-Frączek.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie naszej szkoły w zakładce “Dla uczniów” – “Matura”.

Matura 2017

Terminy egzaminów maturalnych (część pisemna)
1. języki polski – 4 maja 2017 r.
2. matematyka – 5 maja 2017 r.
3. język angielski – 8 maja 2017 r.

Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do 30 września 2016 r.
Deklarację należy przynieść w dwóch egzemplarzach.
Na jednym absolwent otrzymuje potwierdzenie przyjęcia.

Do deklaracji należy załączyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu. Dokumentami tymi są:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 3. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

Załączniki

 1. Wykaz tematów z języka polskiego na wewnętrzny egzamin maturalny 2017 (stara matura)
 2. Deklaracja dla ucznia, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz dla absolwenta, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
 3. Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższenie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
 4. Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2016/2017
 5. Harmonogram egzaminu maturalnego w roku 2016/2017

Zmiany w maturze od roku 2016

W technikum w roku 2015  przeprowadzono ostatnią sesję egzaminu maturalnego, w której podstawę do przeprowadzenia egzaminu dla absolwentów technikum stanowiły standardy wymagania egzaminacyjne.

Od roku 2016 w technikum  zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Tej zmianie zakresu wiadomości
i umiejętności sprawdzanych na egzaminie będą towarzyszyły zmiany formalne.

Najważniejsze z nich to:

 1. zmiana formuły części ustnej egzaminu z języka polskiego – prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym.
 2. egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej będzie można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 3. obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jako dodatkowy warunek zdania egzaminu maturalnego.

Pozostałe warunki pozostają niezmienione. Podobnie jak obecnie konieczne będzie uzyskanie minimum 30% punktów z każdego z pięciu obowiązkowych egzaminów: dwóch w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz trzech w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny – wszystkie na poziomie podstawowym).

Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach:

 • podobnie jak dotychczas – jako procent uzyskanych punktów oraz
 • jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa.

Matura w technikum w roku 2016 – film informacyjny


Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego


Język polski ustny – Egzamin z wykorzystaniem komputera

Informacje dodatkowe

 1. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015
 2. Więcej o zmianach
 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 4. Materiały dla uczniów i nauczycieli (np. przykładowe zestawy zadań)
 5. Zbiór zadań do części ustnej z języka polskiego- materiały CKE
 6. Zbiór zadań z matematyki – materiały CKE
 7. Materiały pomocnicze zamieszczone na stronie CKE