Zamówienia publiczne

dot. najmu i prowadzenia bufetu szkolnego

Konkurs ofert na najem i prowadzenie bufetu szkolnego

Ogłoszenie o wynikach

dot. postępowania na energię cieplną

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14-08-2019 r. (skan dokumentu)

SIWZ (skan dokumentu)

Zał. nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (skan dokumentu)

Zał. nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

Zał. nr 4 do SIWZ – wzór umowy (skan dokumentu)

Zał. nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia (skan dokumentu) – modyfikacja zał. nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy (wersja edytowalna) – modyfikacja zał. nr 2 do SIWZ

Wzór umowy (skan dokumentu) – modyfikacja zał. nr 4 do SIWZ

Informacja dla wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKACH  ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Słownik istotnych warunków zamówienia

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/1_opis_techn_arch.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/2_opis_techn_sanit.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/3_opis_tech_elektr.pdf

ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_bud__ETAP-I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_elektr_ETAP_I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_sanit_ETAP_I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.01_PROJ.ARANŻACJA-SAL-DYDAKTYCZNYCH.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.02_ROZBIÓRKI.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.03_INWENTARYZACJA.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/istniejace_centrale_went.pdf

Do pobrania

zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty_czesc_2-przetarg.docx

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_czesc_2.docx

zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania.docx

zalacznik_nr_4_do_siwz_projekt_umowy_czesc_2-1aktualny.doc

zał.-nr-3-do-protokołu-oswiadczenie-ocena.doc

/zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty_czesc_2.docx

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_czesc_2-1.docx

zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania-1.docxz