Zasady rekrutacji

Podstawowe informacje

Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://warszawa.edu.com.pl

 

  1. Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  2. Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
  3. Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
  4. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  5. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.
  6. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum. Kopie są składane wyłącznie tam, gdzie jest wniosek, czyli w szkole pierwszego wyboru.
  7. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie kandydat składa w szkole, do której został zakwalifikowany, po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych. Niezłożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie oznacza skreślenie z listy i uwolnienie miejsca dla rekrutacji uzupełniającej.
    • na tym etapie należy złożyć jeszcze kwestionariusz szkolny (będzie dostępny na stronie szkoły) z dwoma zdjęciami.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie rekrutacji
Zarządzenie Dyrektora nr 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji 2018/19

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

Harmonogram rekrutacji opublikowany jest w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r.

Wykaz zawodów, konkursów, olimpiad, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)