Dostawa i dystrybucja energii cieplnej – drugie ogłoszenie o zamówieniu

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, mieszczącego się przy ul. Stawki 14
w Warszawie.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15 lipca 2016 godzina 08:00,
Miejsce:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa, pokój nr 012.

Załączniki

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia