Wyprawka szkolna – 2016/2017

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2016/2017  (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w szkole za pośrednictwem pedagoga p. Tamary Lang w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Pliki do pobrania

Więcej informacji o pomocy socjalnej  w roku 2016/2017 u pedagoga szkolnego p. Tamary Lang lub na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow