Bibliografia do matury ustnej z języka polskiego „stara formuła”

Przypominamy, że absolwenci technikum z lat 2005/2006–2014/2015 przekazują do szkoły (do wicedyrektora pokój nr 12) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu,
do 6 kwietnia 2017 r.

Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z wicedyrektorem sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

Więcej informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2016/2017 znajdziesz [tutaj]