Dofinansowanie przez Unię Europejską

Chwytam zmianę. – projekt z funduszy unijnych w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów i nauczycieli.
Szkoła bierze udział w projekcie w ramach którego, nauczyciele jedenastu śródmiejskich szkół, uzyskają lub wzbogacą swoje kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w swojej pracy
z uczniami.
Informacje o projekcie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Instytucja Zarządzająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Oś Priorytetowa: X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU
Tytuł projektu: „Chwytam zmianę.”
Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie: 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Koszt realizacji: 514 1907,20 zł
Kwota dofinansowania: 397203,80 zł
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego ośmiu szkół gimnazjalnych i trzech zawodowych z terenu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 1200 uczniów (624 kobiet i 576 mężczyzn), uzyskanie i podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych u 135 nauczycieli oraz rozwój współpracy szkól z rynkiem pracy w ciągu dwóch lat trwania projektu. Grupa objęta wsparciem to 1200 uczniów oraz 135 nauczycieli z 11 szkół dzielnicy Śródmieście, w tym 34 osoby z niepełnosprawnością.
Celami szczegółowymi projektu są:
Podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych w liczbie 96 osób, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 11 śródmiejskich szkołach w wyniku udziału w szkoleniach do dnia 31.12.2018r.
2/ Uzyskanie przez 15 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego we wspieranych szkołach kwalifikacji doradcy edukacyjno – zawodowego
w wyniku udziału w studiach podyplomowych do dnia 31.12.2018r.
3/ Przygotowanie 1200 uczniów wspieranych szkół do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej w wyniku przeprowadzonego doradztwa edukacyjno – zawodowego
w ramach utworzonych SPIneK do dnia 31.12.2018r.
4/Rozwój współpracy 8 śródmiejskich gimnazjów z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018r.
Projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WM 2014-2020 „Zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”
Grupą docelową projektu jest 1200 uczniów: 135 nauczycieli następujących szkół:
ZS Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, ZS Poligraficznych im. Marsz.
J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 33 z ZS Nr 66 im. Króla S. Batorego, Gimnazjum Nr 34 z ZS Nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej, Gimnazjum Nr 36 im. K. Kieślowskiego, Gimnazjum Nr 37 im. K.K. Baczyńskiego, Gimnazjum Nr 39 im. Agaty Mróz –Olszewskiej, Gimnazjum Nr 40 im. Grupy Bojowej „Krybar” z ZS Nr 69, Gimnazjum Nr 44 im. Gen P. Chrzanowskiego i Gimnazjum Nr 166
z ZS Nr 121 im. Jana Sobieskiego.
Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i obejmie wszystkich nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz szkoleń doszkalających i kursów uzupełniających, których uzyskane kompetencje będą następnie wykorzystane do szkolenia uczniów wymienionych szkół. Rekrutacja uczniów również będzie miała charakter zamknięty obejmujący wszystkich uczniów w/w szkół, w tym osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań uczestniczyć będą w szkoleniach doradztwa zawodowego, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, prezentacyjnych, sesjach indywidualnych i grupowych w zakresie coachingu, mentoringu,
i pobudzania motywacji.

W ramach projektu odbędą się targi pracy oraz dwie edycje konkursu z zakresu przedsiębiorczości pt. „Jaka praca sie opłaca?” oraz wycieczki studyjne do zakładów pracy
i spotkania z pracodawcami.
Istotą projektu będzie doskonalenie nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu, mentoringu, prezentacji na poziomie szkoleń i studiów podyplomowych oraz wykorzystanie nabytej przez nich wiedzy w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami.
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beata Bielińska-Jacewicz, Koordynator Projektu

[Regulamin projektu]

[Deklaracja uczestnictwa w projekcie]

[Oświadczenie]

[Karta zgłoszeniowa]