Bursa dla kandydata do szkoły

Przypominamy kandydatom do szkoły, że zapisy do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (burs) prowadzone są przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

O miejsce w bursie, zgodnie z § 57 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz.1872), mogą ubiegać się kandydaci, którzy zakwalifikowali się do warszawskich szkół.

Integralną częścią wniosku o przyjęcie do bursy jest informacja, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany.

Potwierdzenie zakwalifikowania do naszej szkoły będzie można odebrać w sekretariacie ucznia (pok. 12) w dniach od 6 do 14 lipca 2017 roku w godz. 7.30-15.30.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacją do burs w Biurze Edukacji zajmuje się Anna Andrzejewska (22 44 33 528); aandrzejewska@um.warszawa.pl.

Załączniki
1.Harmonogram rekrutacji do burs w roku szkolnym 2017/2018
2. Adres elektronicznego systemu rekrutacji do burs