Dla kandydatów – składanie kopii świadectw

Szanowni Kandydaci

W dniach 22.06.2018 od godziny 12.00 do 27.06.2018 do godziny 16.00 zapraszamy do szkoły (sala 19) w celu złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W dniu 22.06.2018 Komisja Rekrutacyjna będzie dyżurowała w godzinach 12.00 – 16.00, w dniach 25.06 – 27.06. 2018 w godzinach 9.00 – 16.00.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.

Kwestionariusz przyjęcia do szkoły i oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii lub etyki