Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

6 lipca o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania w zakładce Dla Kandydatów) wraz z załącznikami – dwoma fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), skróconym odpisem aktu urodzenia oraz kartą zdrowia.

Uwaga:

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty 6 lipca w godzinach 12.00-16.00, w dniach 9-11 lipca w godzinach 10.00-16.00 oraz 12 lipca w godzinach 9.00-10.00 w sali 19.