Dla Kandydatów – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci,

29 sierpnia o godz. 12.00 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej. Od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania w zakładce Dla Kandydatów) wraz z załącznikami – dwoma fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), skróconym odpisem aktu urodzenia oraz kartą zdrowia. Dokumenty będą przyjmowane przez sekretariat szkoły (gabinet 12).

Uwaga:

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. 31 sierpnia o godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.