PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 17 WRZEŚNIA 2018 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY pokój 16

 Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się

o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514 zł.

Wnioski należy pobrać ze strony BIURA EDUKACJI

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Informacja o obliczeniu dochodu znajduje się we wniosku

 W szkole wnioski składają uczniowie mieszkający na terenie Warszawy. Uczniowie mieszkający poza Warszawą składają wnioski zgodnie z miejscem zamieszkania.