Zmiana wyboru szkoły lub oddziału

Szanowni Kandydaci

Od 17.06.2018 od godz. 10.00 do 19.06 do godz. 15.30 możliwe jest dokonanie zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek (niezbędny jest wniosek podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych), a następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

Zapraszamy kandydatów do sekretariatu uczniowskiego p. 12.