EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna – (język polski, język obcy nowożytny) – 20 – 21 sierpnia 2019 r.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12) w godz. 9.00 – 14.00.