Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

16 lipca o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ po szkole podstawowej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania w zakładce Dla Kandydatów) wraz z załącznikami – dwoma fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), skróconym odpisem aktu urodzenia, oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia.

Uwaga:

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty 16 lipca w godzinach 12.00-16.00, w dniach 17-23 lipca w godzinach 9.00-16.00 oraz 24 lipca w godzinach 9.00-10.00 w sali 19.

25 lipca o 12.00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych.