Dla Kandydatów – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci,

Od 26 lipca do 30 lipca sekretariat uczniowski (pokój 12) będzie przyjmował wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Do wniosku (do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. Kandydaci otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.

19 sierpnia o godz. 12.00 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej.

Od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania w zakładce Dla Kandydatów) wraz z załącznikami – dwoma fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), skróconym odpisem aktu urodzenia oraz kartą zdrowia. Dokumenty będą przyjmowane przez sekretariat szkoły (gabinet 12).

Uwaga:

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

28 sierpnia o godz. 10.00 nastąpi opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej