Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

W dniach 
9 – 17 stycznia 2020 r. 
odbywają się w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego egzaminy zawodowe.
Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy
sesji 1: styczeń-luty
2020 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający zgłaszają się co najmniej
30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem
i numerem PESEL, potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali egzaminacyjnej, długopis
lub pióro z czarnym atramentem.