EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił
do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna –
8 września 2020 r. (wtorek), godz. 9:00.

Absolwent w terminie
w dniach 12 – 14 sierpnia składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_1905), zgodnie
z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać
do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12)
w godz. 9.00 – 14.00.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone
na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie nie później niż do
28 sierpnia 2020 r.