Komunikat dla Kandydatów

Szanowni Kandydaci,

W dniu 12 sierpnia zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w naszej szkole. Osoby zakwalifikowane zapraszamy w dniach od 13 sierpnia do 18 sierpnia w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Dokumenty, które należy złożyć w tym terminie to:

  • oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kwestionariusz szkolny (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Dla Kandydatów)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w odpowiednim zawodzie (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej osoby zakwalifikowane z innych preferencji niż pierwsza w dniach 13  i 14 sierpnia mogą otrzymać w szkole skierowanie na badania lekarskie)
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • dwie podpisanie fotografie

19 sierpnia nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Poligraficznych na rok szkolny 2020/2021.