Wyprawka dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Wzór wniosku znajduje się na stronie Biura Edukacji https://edukacja.warszawa.pl
w zakładce dla-ucznia-i-rodzica, pomoc-socjalna-dla-uczniow, 22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom.

Wypełnione wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w pokoju nr 2 u pedagoga szkolnego Pani Tamary Lang do 11 września 2020 r.