SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do 30 września 2020 r.
należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Wzór dokumentu znajduje się [tutaj]

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły
lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją (okazujemy oryginał, składamy kopię).

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni:

  • dołączyć świadectwo ukończenia szkoły (okazujemy oryginał, składamy kopię)
  • zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z aneksem.