Przypominamy o konkursie „Odważmy się być wolnymi”

Nauczyciele języka polskiegoi historii
przypominają o konkursie literacko – historycznym na 11 listopada „Odważmy się być wolnymi”.
Myślą przewodnią konkursu są polskie drogi do niepodległości 1918 – 1989.

Kategorie prac:

1. Kategoria literacka:
a) poezja – wiersz w dowolnej formie
b) wspomnienie/ kartka z pamiętnika – praca nie krótsza niż jedna strona formatu A4 (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).
KRYTERIA OCENY:
twórczy charakter utworu;
poprawność językowa i stylistyczna;
zgodność utworu z tematyką.
*samodzielność wykonania

2. Kategoria dokumentalna:
a) prezentacja multimedialna lub film – treść ma być odzwierciedleniem tematyki konkursu. Prezentacja musi zawierać min. 15 slajdów opatrzonych muzyką a film jest ograniczony czasem – do 5 min.
KRYTERIA OCENY:
* oryginalne ujęcie tematu
* samodzielność wykonania

Terminarz konkursu:
Prace konkursowe przesyłamy do nauczycieli języka polskiego lub historii przez platformę Teams do dnia 10 listopada. Wszystkie prace zostaną nagrodzone ocenami a najlepsze zostaną opublikowane na stronie szkoły.