Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

22 lipca o 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 23 lipca od 9.00 do 30 lipca do 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania: http://www.zspoligraf.pl/kwestionariusze) wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia.

Kandydaci zakwalifikowani do naszej szkoły, którzy nie otrzymali wcześniej skierowania na badania lekarskie, mogą otrzymać je do 26 lipca.

Uwaga: W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

2 sierpnia o 12.00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych.