Dla Kandydatów – skierowania na badania lekarskie, lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

Kandydatów, którzy po raz pierwszy wskazali dany oddział na pierwszej pozycji na swojej liście preferencji, zapraszamy po odbiór skierowania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

16 sierpnia o 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

Od 17 sierpnia od 9.00 do 20 sierpnia do 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania: http://www.zspoligraf.pl/kwestionariusze) wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia.