DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I POMOCY DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do:
a. branżowej szkoły I stopnia,
b. branżowej szkoły II stopnia,
c. klas I-III pięcioletniego technikum,
d. klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 13 września 2021 r. Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku: TUTAJ.