Dla Kandydatów – listy zakwalifikowanych oraz potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

20 lipca o 14.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 21 lipca od godz. 9.00 do 27 lipca do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania) wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia ze szkoły podstawowej.

Kandydaci zakwalifikowani do naszej szkoły, którzy nie otrzymali wcześniej skierowania na badania lekarskie, mogą otrzymać je do 25 lipca.

Uwaga: W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.