Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci, 

W dniach 1-3 sierpnia 2022 r. możliwe jest złożenie w szkole dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Należy przedstawić wniosek [TUTAJ] oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci otrzymają skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu wykonania badań.

12 sierpnia zostanie ogłoszona w szkole lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Kandydaci zakwalifikowani w dniach 16-18 sierpnia 2022 r. potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego [TUTAJ] wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia ze szkoły podstawowej.

19 sierpnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Komisja rekrutacyjna pracuje w sali 21 w godzinach 9:00-15:00.