Kwalifikacja A.54

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji A.54 mogą przystąpić do egzaminu w sesji zimowej 2015r. W tym celu:

  1. drukują i wypełniają (w dwóch egzemplarzach) deklarację przystąpienia do egzaminu
  2. jedną deklarację składają w sekretariacie uczniowskim, na drugiej otrzymują potwierdzenie złożenia.

Na deklaracji należy zaznaczyć, którą część egzaminu uczeń poprawia.

Ostateczny termin złożenia deklaracji 5 września 2014r.

Terminy egzaminu poprawkowego

  • część pisemna – 8 stycznia 2015 
  • cześć praktyczna – 9 stycznia – 27 lutego 2015 (dokładny harmonogram podany będzie po otrzymaniu go z OKE)

Załącznik:
Deklaracja przystąpienia do egzaminu