Ogólne Zasady Organizacji Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Poligraficznych

Wymiar praktyk od 2017r:

 • w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) odbywa się w przedsiębiorstwach poligraficznych w klasie trzeciej,
 • w zawodzie: technik organizacji reklamy
  praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) odbywa się w firmach zajmujących się reklamą i mediami w klasie trzeciej,
 • w zawodzie: technik procesów drukowania
  praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) odbywa się w przedsiębiorstwach poligraficznych w klasie trzeciej.

Organizacja praktyk:

 • Uczniowie, którzy chcą odbywać praktyki w zaproponowanych przez siebie firmach zgłaszają się do Kierownika Szkolenia Praktycznego po program praktyk
  i umowę przedwstępną.
 • Podpisaną umowę przedwstępną wraz z programem praktyk należy dostarczyć
  do Kierownika Szkolenia Praktycznego do dnia określonego w harmonogramie praktyk.
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego przygotowuje dla ucznia propozycję Umowy do zaakceptowania przez firmę. Szkoła zatwierdza program praktyki (jeżeli firma wniosła poprawki) i po zaakceptowaniu Umowy przez firmę, zostaje ona podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez firmę i Dyrektora Szkoły.
 • Umowę, program praktyki zawodowej oraz kryteria oceniania praktyki zawodowej uczeń dostarcza do firmy i umawia się na pierwszy dzień praktyki zawodowej.
 • Uczniowie, którzy nie przedstawią swoich propozycji firm, otrzymają
  ze szkoły propozycję firmy oraz niezbędne dokumenty. Dokumenty te zawożą
  do firmy, a następnie podpisane przez firmę dostarczają do szkoły.
 • Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy uczeń musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i ubezpieczenie NNW.

Zaliczenie praktyk:

 • Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest Dzienniczek Praktyk.
 • Ocena z praktyki zawodowej wystawiana jest zgodnie z kryteriami będącymi załącznikiem do umowy o praktykę zawodową. Uwzględnia m.in.:
  1. 100% frekwencję (8-godzinny dzień pracy) – potwierdzoną
   w Dzienniczku Praktyki przez opiekuna praktyk ze strony firmy;
  2. ocenę opiekuna praktyk ze strony firmy w kolejnych tygodniach, ocenę końcową
   i opinię końcową opiekuna;
  3. odnotowane w Dzienniczku Praktyki tematy zadań zawodowych realizowanych każdego dnia (notatki ucznia, schematy, projekty);
  4. dokumentację zrealizowanych praktyk: portfolio lub sprawozdanie
   z przebiegu praktyki napisane przez ucznia i zamieszczone w Dzienniczku Praktyk.

W wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej
(np. choroba ucznia) możliwa jest realizacja praktyki lub odpracowanie nieobecnych dni praktyki zawodowej w czasie wakacji,
w porozumieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego i zakładem pracy.
W takim przypadku decyzją Rady Pedagogicznej uczeń ma przesuniętą klasyfikację roczną na ostatni tydzień sierpnia.

Ocena z praktyki zawodowej wpisywana jest na świadectwie
i wliczana do średniej ocen. Niezaliczenie praktyki zawodowej skutkuje oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego
i koniecznością powtarzania klasy.

Podstawa prawna:
Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Poligraficznych realizowane są na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 nr 244 poz. 1626)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).