Ogłoszenie o zamówieniu

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, mieszczącego się przy ul. Stawki 14
w Warszawie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.01.2015 godzina 08:00,
miejsce: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa, kancelaria pokój nr 012.

Załączniki

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Odpowiedź na pytania wniesione w dniu 9.01.2015 r.