POCZET SZKOŁY!!!

UWAGA ! ! ! CHĘTNI by reprezentować Naszą szkołę w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela WF i opiekuna Pocztu Sztandarowego p. Bartosza Piotrowskiego. Po zamknięciu listy chętnych, Rada Pedagogiczna wybierze uczniów którzy będą zajmowali to zaszczytne stanowisko. Zachęcam w szczególności uczniów klas drugich. Zapisy …

Komputer i bezpłatny dostęp do Internetu

8 września 2014 r. rozpoczęła się II tura naboru uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” Nabór wniosków będzie trwał w okresie 8 – 30 września, do godziny 15.00 Miejscem składania wniosku w przypadku ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest gimnazjum, które ukończył w roku szkolnym 2013/2014. Osobą uprawnioną do wypełnienia …

Kwalifikacja A.54

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji A.54 mogą przystąpić do egzaminu w sesji zimowej 2015r. W tym celu: drukują i wypełniają (w dwóch egzemplarzach) deklarację przystąpienia do egzaminu jedną deklarację składają w sekretariacie uczniowskim, na drugiej otrzymują potwierdzenie złożenia. Na deklaracji należy zaznaczyć, którą część egzaminu uczeń poprawia. Ostateczny termin złożenia deklaracji 5 września …