Doradztwo zawodowe

Harmonogram rekrutacji na studia

XXXV Międzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektywy 2021”

Kierunkowskaz Kariery

Program poradnictwa zawodowego 20018/19 Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego:Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). • Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004- 9286/04 • Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. • Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. Przydatne strony:www.crdz.wcies.edu.plwww.koweziu.edu.plwww.edukator.koweziu.edu.plwww.doradztwo.koweziu.edu.plwww.kwalifikacje.edu.plpraca-enter.plwww.perspektywy.pl • doradca.praca.gov.pl • prognozowaniezatrudnienia.plwww.facebook.com/Warszawski-System-Doradztwa-Zawodowego- 393222050872711/timeline/