Technik reklamy

REKLAMA I MARKETING SĄ WSZĘDZIE

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik organizacji reklamy / Technik reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, a także prowadzi kampanie reklamowe. Ponadto, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie dyplomu technika organizacji reklamy / technika reklamy,
 • uzyskanie świadectw / certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych (PP 2017),
  • AU.30  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (PP 2017) 

lub

  • PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego (PP 2019),
  • PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową (PP 2019),
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy / technik reklamy może podejmować pracę w:

 • pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:
 • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
 • pracownik działu kreatywnego,
 • autor tekstów i sloganów (copywriter),
 • projektant grafiki (art designer),
 • pracownik działu produkcyjnego,
 • pracownik działu planowania publikacji,
 • pracownik działu badań rynkowych,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako specjalista ds.:
  • marketingu,
  • reklamy,
  • kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations),
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako pracownik biura reklamy.

PREDYSPOZYCJE
Technika organizacji reklamy / technika reklamy powinna charakteryzować:

 • umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy,
 • wyobraźnia twórcza,
 • wrażliwość estetyczna,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia,
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy zawodowe oraz ukończenie szkoły średniej skutkuje otrzymaniem dyplomu technika organizacji reklamy / technika reklamy, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.