Technik procesów drukowania

Z WIZYTĄ W ZAKŁADZIE POLIGRAFICZNYM

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik procesów drukowania zajmuje się obsługą maszyn i urządzeń drukujących, używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, a także analiza i kontrola procesu technologicznego oraz gotowej produkcji poligraficznej.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie dyplomu technika procesów drukowania,
 • uzyskanie świadectw / certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  • AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych (PP 2017)
  • AU.43 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (PP 2017)

lub

  • PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych (PP 2019)
  • PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (PP 2019)
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w:

 • w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, technolog,
 • firmach rzemieślniczych,
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne,
 • w biurze obsługi klienta,
 • firmach poligraficznych jako przedstawiciel handlowy,
 • drukarniach jako kontroler jakości.

PREDYSPOZYCJE

Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:

 • wytrzymałością fizyczną,
 • podzielnością i koncentracją uwagi,
 • zręcznością,
 • wrażliwością estetyczną,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych,
 • dobrym wzrokiem i słuchem,
 • spostrzegawczością i opanowaniem,
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością,
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy zawodowe oraz ukończenie szkoły średniej skutkuje otrzymaniem dyplomu technika procesów drukowania, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.