Komputer i bezpłatny dostęp do Internetu

8 września 2014 r. rozpoczęła się II tura naboru uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

Nabór wniosków będzie trwał w okresie 8 – 30 września, do godziny 15.00

Miejscem składania wniosku w przypadku ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest gimnazjum, które ukończył w roku szkolnym 2013/2014. Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest rodzic/opiekun prawny ucznia.

Do pobrania

1. Informacje o projekcie: http://argos.um.warszawa.pl/
2. Formularz wniosku w wersji elektronicznej: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 roku o godzinie 9.00
na boisku szkolnym rozpoczęła się uroczystość Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2014/2015. Po czym wszyscy uczniowie udali się na spotkanie
z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej uroczystości.

Kwalifikacja A.54

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji A.54 mogą przystąpić do egzaminu w sesji zimowej 2015r. W tym celu:

  1. drukują i wypełniają (w dwóch egzemplarzach) deklarację przystąpienia do egzaminu
  2. jedną deklarację składają w sekretariacie uczniowskim, na drugiej otrzymują potwierdzenie złożenia.

Na deklaracji należy zaznaczyć, którą część egzaminu uczeń poprawia.

Ostateczny termin złożenia deklaracji 5 września 2014r.

Terminy egzaminu poprawkowego

  • część pisemna – 8 stycznia 2015 
  • cześć praktyczna – 9 stycznia – 27 lutego 2015 (dokładny harmonogram podany będzie po otrzymaniu go z OKE)

Załącznik:
Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Konkurs ofert

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, ul. Stawki 14
ogłasza konkurs ofert na
najem i prowadzenie bufetu szkolnego.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Najem i prowadzenie bufetu szkolnego” należy składać w sekretariacie szkoły (pokój nr 16) do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00. Szczegóły oferty w załączniku.

Załącznik

  1. Konkursu ofert „Najem i prowadzenie bufetu szkolnego”