Zasady i terminy rekrutacji

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
  2. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – przewodnik dla Rodziców.
  3. Zarządzenie Dyrektora nr 4/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2021/2022.
  4. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Technikum Poligraficznego i Branżowej Szkoły Poligraficznej wchodzących w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Dla Kandydatów – skierowania na badania lekarskie, lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole


Dla Kandydatów – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Kandydaci!

W dniach 3-5 sierpnia 2021 r. możliwe jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty można złożyć osobiście w szkole w godzinach 9.00-15.00 w sali nr 10 lub elektronicznie poprzez system rekrutacji (wniosek) oraz e-mailem na adres rekrutacja@zspoligraf.pl (skany kopii dokumentów). 


Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

22 lipca o 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 23 lipca od 9.00 do 30 lipca do 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania: http://www.zspoligraf.pl/kwestionariusze) wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia.

Kandydaci zakwalifikowani do naszej szkoły, którzy nie otrzymali wcześniej skierowania na badania lekarskie, mogą otrzymać je do 26 lipca.

Uwaga: W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

2 sierpnia o 12.00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych.


Rekrutacja – kopie dokumentów

Szanowni Kandydaci,

Od piątku 25 czerwca od 12:00 zapraszamy osoby, które złożyły u nas wniosek o przyjęcie do szkoły w celu dostarczenia kopii dokumentów, potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Przyjmujemy dokumenty w sali nr 9 codziennie do 14 lipca w godzinach 9:00 – 15:00. Istnieje również możliwość przesłania ich w formie elektronicznej na adres rekrutacja@zspoligraf.pl. Ponieważ wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu nastąpi dopiero 9 lipca, prosimy o jak najszybsze dostarczenie kopii świadectwa. Umożliwi nam to sprawną weryfikację danych.

W dniach 25 czerwca – 14 lipca zapraszamy także osoby, które zdecydowały się na zmianę preferencji. W celu anulowania akceptacji wniosku konieczne jest złożenie pisemnego podania, podpisanego przez rodzica. Możliwe jest także złożenie wniosku przez osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.


Etapy rekrutacji