Zasady i terminy rekrutacji

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023 – patrz: pliki do pobrania.
  2. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Technikum Poligraficznego i Branżowej Szkoły Poligraficznej wchodzących w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci, 

W dniach 1-3 sierpnia 2022 r. możliwe jest złożenie w szkole dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Należy przedstawić wniosek [TUTAJ] oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci otrzymają skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu wykonania badań.

12 sierpnia zostanie ogłoszona w szkole lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Kandydaci zakwalifikowani w dniach 16-18 sierpnia 2022 r. potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego [TUTAJ] wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia ze szkoły podstawowej.

19 sierpnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Komisja rekrutacyjna pracuje w sali 21 w godzinach 9:00-15:00.

Dla Kandydatów – listy zakwalifikowanych oraz potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

20 lipca o 14.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 21 lipca od godz. 9.00 do 27 lipca do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania) wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia ze szkoły podstawowej.

Kandydaci zakwalifikowani do naszej szkoły, którzy nie otrzymali wcześniej skierowania na badania lekarskie, mogą otrzymać je do 25 lipca.

Uwaga: W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Rekrutacja

Drodzy Kandydaci,

W dniach od 24 czerwca do 13 lipca zapraszamy do szkoły w celu złożenia kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ze względu na to, że zaświadczenia będą dostępne od 8 lipca możliwe jest osobne dotarczenie tych dokumentów lub przyniesienie kompletu. Zachęcamy także do przesyłania ich w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@zspoligraf.pl. Przypominamy, że kopie dokumentów muszą posiadać pieczątkę i podpis dyrektora szkoły podstawowej, potwierdzające ich zgodność z oryginałem.

W tym terminie zapraszamy także osoby, chcące skorzystać z możliwości zmiany preferencji lub złożenia wniosku po raz pierwszy. W celu anulowania akceptacji wniosku, złożonego w naszej szkole, należy przedstawić podanie o anulowanie akceptacji wniosku, podpisane przez opiekuna prawnego kandydata.

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej 24 czerwca to 12:00-15:00, a w dniach od 26 czerwca do 13 lipca – 9:00-15:00.

Rekrutacja

Szanowni Kandydaci,

W dniach 16.05.2022 r – 20.06.2022 r. należy wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacji [patrz tutaj] i złożyć w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi załącznikami.

W naszej szkole wniosek można złożyć osobiście w pokoju nr 12 w godzinach 9:00-15:00 lub elektronicznie z wykorzystaniem jednego ze sposobów elektronicznego uwierzytelnienia.