Rekrutacja uzupełniająca – wyniki

Zgodnie z kalendarzem rekrutacji w dniu 25 sierpnia, w szkole opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
Kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, prosimy o dostarczenie w dniach 26, 29, 30 sierpnia w godz. 8:00-16:00 oraz 31 sierpnia w godz. 8:00-11:30 następujących dokumentów:

 

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 2. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 3. Kwestionariusz szkolny [do pobrania tutaj].
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badanie kandydat otrzymuje ze szkoły (w sekretariacie uczniowskim pok. 12 w godz. 7.30- 15.30).
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Dwie fotografie.
 7. Kartę zdrowia (może być dostarczona po przyjęciu do szkoły do 2.09).

31 sierpnia do godz.15.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

Posted in Uncategorized |

Odbiór świadectw i dyplomów – egzaminy zawodowe

26 sierpnia 2016 r. zapraszamy  po odbiór z sesji czerwiec 2016:

 • świadectw/dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin),
 • dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

Dokumenty wydawane będą od godz. 12.00
w pokoju nr 12.

Posted in Uncategorized |

Wyprawka szkolna – 2016/2017

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2016/2017  (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w szkole za pośrednictwem pedagoga p. Tamary Lang w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Pliki do pobrania

Więcej informacji o pomocy socjalnej  w roku 2016/2017 u pedagoga szkolnego p. Tamary Lang lub na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

Posted in Uncategorized |

Podręczniki na rok 2016/2017

Podręczniki dla klas pierwszych

 1. Technik cyfrowych procesów graficznych
 2. Technik procesów drukowania
 3. Technik organizacji reklamy

Więcej

Posted in Uncategorized |

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2016

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów odbędą się w dniach
25, 26, 29 sierpnia 2016 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne w dniu 23 sierpnia 2016 r.

Harmonogram egzaminów poprawkowych do pobrania [tutaj].
Szczegółowa organizacja egzaminów (listy zdających, składy komisji) dostępna jest w szkole.

Posted in Uncategorized |

Kiermasz podręczników używanych

W dniach 7-9 września 2016
w godz. 9.30-12.00 odbędzie się
w bibliotece szkolnej kiermasz używanych podręczników.
Podpisane i wycenione podręczniki można zostawiać w bibliotece od 2 września. Zapraszamy !!!

Organizator: SU, biblioteka szkolna

Posted in Uncategorized |

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert nr 4/2016

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu (wymiany) ogrodzenia wraz z wszystkimi elementami (furtki, bramy otwierane elektrycznie, elementy murowane) wokół budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert nr 4/2016

Posted in Uncategorized |

Konkurs ofert nr 4/2016 – dokumentacja remontu ogrodzenia szkoły

Dyrektor szkoły ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji technicznej remontu (wymiany) ogrodzenia wraz z wszystkimi elementami (furtki, bramy otwierane elektrycznie, elementy murowane) wokół budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy
ul. Stawki 14 w Warszawie.

Termin składania ofert: do 19.08.2016 r. do godz. 12.00

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3
Posted in Uncategorized |