Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

16 lipca o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ po szkole podstawowej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania w zakładce Dla Kandydatów) wraz z załącznikami – dwoma fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), skróconym odpisem aktu urodzenia, oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia.

Uwaga:

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty 16 lipca w godzinach 12.00-16.00, w dniach 17-23 lipca w godzinach 9.00-16.00 oraz 24 lipca w godzinach 9.00-10.00 w sali 19.

25 lipca o 12.00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych.

Posted in Uncategorized |

Dla Kandydatów – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci,

Od 26 lipca do 30 lipca sekretariat uczniowski (pokój 12) będzie przyjmował wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Do wniosku (do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. Kandydaci otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.

19 sierpnia o godz. 12.00 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej.

Od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania w zakładce Dla Kandydatów) wraz z załącznikami – dwoma fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), skróconym odpisem aktu urodzenia oraz kartą zdrowia. Dokumenty będą przyjmowane przez sekretariat szkoły (gabinet 12).

Uwaga:

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

28 sierpnia o godz. 10.00 nastąpi opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

Posted in Uncategorized |

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna – (język polski, język obcy nowożytny) – 20 – 21 sierpnia 2019 r.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12) w godz. 9.00 – 14.00.

Posted in Uncategorized |

Wycieczka do Bielsko – Białej

W dniach 12-14 czerwca odbyła się wycieczka do Bielsko-Białej z Panem Nawrockim, mająca na celu zintegrowania uczniów z różnych klas i roczników, którzy chcieliby od września ruszyć z wieloma projektami.

więcej
Posted in Uncategorized |

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH

Stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

We wrześniu br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”w roku szkolnym 2019/2020.

więcej
Posted in Uncategorized |