Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci, 

W dniach 1-3 sierpnia 2022 r. możliwe jest złożenie w szkole dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Należy przedstawić wniosek [TUTAJ] oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci otrzymają skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu wykonania badań.

12 sierpnia zostanie ogłoszona w szkole lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Kandydaci zakwalifikowani w dniach 16-18 sierpnia 2022 r. potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego [TUTAJ] wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia ze szkoły podstawowej.

19 sierpnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Komisja rekrutacyjna pracuje w sali 21 w godzinach 9:00-15:00.

Dla Kandydatów – listy zakwalifikowanych oraz potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

20 lipca o 14.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 21 lipca od godz. 9.00 do 27 lipca do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania) wraz z załącznikami – dwiema fotografiami, oświadczeniem w sprawie uczęszczania na lekcje religii i etyki (do pobrania wraz z kwestionariuszem), oświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz kartą zdrowia ze szkoły podstawowej.

Kandydaci zakwalifikowani do naszej szkoły, którzy nie otrzymali wcześniej skierowania na badania lekarskie, mogą otrzymać je do 25 lipca.

Uwaga: W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00.

Absolwent w terminie w dniach 5 – 12 lipca składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12) w godz. 9.00 – 14.00.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nie później niż do 9 sierpnia 2022 r

Rekrutacja

Drodzy Kandydaci,

W dniach od 24 czerwca do 13 lipca zapraszamy do szkoły w celu złożenia kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ze względu na to, że zaświadczenia będą dostępne od 8 lipca możliwe jest osobne dotarczenie tych dokumentów lub przyniesienie kompletu. Zachęcamy także do przesyłania ich w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@zspoligraf.pl. Przypominamy, że kopie dokumentów muszą posiadać pieczątkę i podpis dyrektora szkoły podstawowej, potwierdzające ich zgodność z oryginałem.

W tym terminie zapraszamy także osoby, chcące skorzystać z możliwości zmiany preferencji lub złożenia wniosku po raz pierwszy. W celu anulowania akceptacji wniosku, złożonego w naszej szkole, należy przedstawić podanie o anulowanie akceptacji wniosku, podpisane przez opiekuna prawnego kandydata.

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej 24 czerwca to 12:00-15:00, a w dniach od 26 czerwca do 13 lipca – 9:00-15:00.